افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 22 June , 2024

شهردار

01ژانویه
مدیریت شهری حامی رانندگان خودروهای استیجاری است
شهردار ارومیه اعلام کرد:

مدیریت شهری حامی رانندگان خودروهای استیجاری است

شهردار ارومیه گفت: مدیریت شهری حامی رانندگان خودروهای استیجاری است و هیچ تعدیلی در این راستا نخواهیم داشت.

lll